Národní program boje proti chronickým respiračním onemocněním v České republice

Praha, 1. 8. 2008

 

 Cíle:

 

Snižování incidence a mortality chronických respiračních onemocnění.

Zlepšování kvality života nemocných s chronickými respiračními onemocněními.

Racionalizace nákladů na diagnostiku a léčbu respiračních nemocí v ČR.

 

Strategie:

 

Boj proti chronickým respiračním onemocněním jako součást politicky podporovaných aktivit na různých úrovních společenského života.

Zvýšení informovanosti laické veřejnosti o chronických respiračních onemocněních. Legislativní a pracovní propojení subjektů (odborných i laických nevládních organizací), spolupracujících na Národním programu boje proti chronickým respiračním onemocněním.

Kooperace s orgány WHO a EU zabývajícími se stejnou problematikou (GARD – Globální aliance proti chronickým respiračním onemocněním a další).

Navázání na stávající aktivity formou jejich konkretizace a stálé inovace.

Průběžné vyhodnocování epidemiologických, léčebně-preventivních a ekonomických indikátorů vývoje respiračních nemocí.

 

Úkoly:

1) V rámci primární prevence veřejně propagovat nekuřáctví u dospívající mládeže i dospělé populace. Pomáhat aktivitám směřujícím ke zdravému životnímu prostředí a zdravému životnímu stylu.

2) Průběžně zlepšovat dostupnost epidemiologických dat o chronických respiračních onemocněních.

3) Postupně zavádět do praxe screeningové programy u ohrožené části populace s použitím jednoduchých vyšetřovacích metod, jako je spirometrie a skiagrafie hrudníku.

4) Zlepšit časnou diagnostiku zaměřenou na nejčastější chronická respirační onemocnění ve spolupráci s lékaři prvního kontaktu především u chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), bronchiálního astmatu dětské i dospělé populace a karcinomu plic.

5) Specifikovat činnost a postavení komplexních specializovaných center pro diagnostiku a léčbu nejzávažnějších chronických respiračních onemocnění. Konkrétně by se jednalo o následující specializované provozy: centra pro obtížně léčitelné bronchiální astma, jednotky intenzivní péče zaměřené na léčbu respiračního selhání u CHOPN a bronchiálního astmatu, pneumoonkologická centra s terapeutickou bronchologií, centra pro léčbu závislosti na tabáku, centra pro cystickou fibrózu a centra (laboratoře) pro spánkové poruchy.

6) Průběžně kontrolovat kompetence ustanovených center na základě akreditačních procesů spočívajících ve standardizaci postupů, výměny informací, hodnocení technického vybavení a na základě geografické ekvity.

7) Podpora vzdělávání a aplikovaného výzkumu v oblasti chronických respiračních onemocnění.

Za ČSAKI
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Za ČARO o.s.
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

Za ČPFS
prim. MUDr.Stanislav Kos, CSc.

Příloha: Seznam subjektů podporujících ČARO

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP (prim. MUDr. St. Kos, CSc.)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP (doc. MUDr. V. Petrů, CSc.)

Česká kancelář WHO (MUDr. Šteflová)

České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN) (doc. MUDr. J. Musil, CSc.)

Česká iniciativa pro astma o.p.s. (ČIPA) (doc. MUDr. F. Salajka, CSc.)

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (MUDr. E. Králíková, Ph.D.)

Česká onkologická společnost ČLS JEP (prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.)

Česká společnost pracovního lékařství ČLS JEP (prof. MUDr. D. Pelclová, CSc.)

Česká společnost nemocí z povolání ČLS JEP (prof. MUDr. P. Brhel, CSc.)

Společnost pro výzkum spánkových poruch a spánkovou medicínu (prof. MUDr. K. Šonka, DrSc.)

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP (doc. MUDr. Sv. Býma, CSc.)

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP (MUDr. H. Cabrnochová)

Sdružení praktických lékařů (MUDr.V. Šmatlák)

Národní centrum pro těžké astma (NTA) (MUDr. V. Sedlák)

Pracovní skupina pediatrické pneumologie České pediatrické společnosti ČLS JEP (prof. MUDr. P. Pohunek, Ph.D.)

Klub pro cystickou fibrózu (Mgr. Tesařová)

Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem, Praha (prof. MUDr. J. Hyánek, DrSc.)

SPCCH ZO respiriků, Hradec Králové (prim. MUDr. Z. Paráková)

SPCCH ZO astmatiků, Olomouc (M. Mikulášová)

Sdružení pro alergické a astmatické děti, Brno (MUDr. Drah. Říčný, CSc.)

Pneumologická sekce při České asociaci sester (E. Feketeová)